Connect to Us LinkedIn Youtube RSS

18-2014 - Standpunt KvK inzake het conflict tussen Aruba en Nederland
  • PDF
  • Print
  • Email
Oranjestad –  De Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba (KvK) wenst naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste weken rond het conflict tussen de regering van Aruba en de Rijksregering, haar zienswijze te geven in een publieke verklaring. De Kamer zal geen opinie geven omtrent de juridische aspecten van de zaak, doch wil zich richten op enkele andere aspecten die zij meer als haar terrein beschouwt en die noodzaken tot bespreking.
 
Allereerst is het van belang krachtig stelling te nemen tegen de wijze waarop is toegestaan dat burgers hun aggressie konden uiten jegens de persoon en de institutie Gouverneur, terwijl hij als vertegenwoordiger van de Kroon een van de belangrijkste entiteiten van ons land is en moet kunnen rekenen op het absolute respect van een ieder. Velen onder onze burgers begrijpen wellicht niet dat het niet de persoon die  Gouverneur is die optreedt vanuit zijn persoonlijke opinie, maar dat hij dit doet zoals zijn functie het vereist. Hierin rust een grote verantwoordelijkheid op de regering van Aruba zelf, die de eerstgeroepene is om de veiligheid  van de Gouverneur te garanderen en actie had moeten ondernemen tegen welke persoon ook die de Gouverneur beledigt of zelfs bedreigt, zij het verbaal of fysiek. Helaas hebben wij geen actie kunnen waarnemen van de regering om daden te voorkomen die in de richting gingen van het strafbare feit van opruiing tegen de hoogste autoriteit van ons land.
 
Tevens is het noodzakelijk om de financieel-economische situatie van Aruba in ogenschouw te nemen. De kritieke situatie van de openbare financiën van dit moment is niet iets dat van de ene dag op de andere is ontstaan, en is ook niet begonnen met de actie van de Gouverneur om de begrotingswet niet te ondertekenen, doch is reeds jaren bezig als zwaar onweer in onze richting te komen. De Kamer heeft gedurende de laatste jaren constant haar bezorgdheid en ontstemming betuigd over de richting waarin de openbare financiën gingen. Specifiek is gewezen op de buitensporige personeelsuitgaven die van zodanige omvang zijn dat het onmogelijk wordt een gezond financieel beleid te voeren.   Dit heeft bijgedragen tot een hoog niveau van publieke schulden,  waarmee een groot probleem is geschapen voor ons en de toekomstige generaties. 
 
Reeds enige tijd terug is het ook zichtbaar geworden dat de financiële problemen van de overheid een nog grotere uitwerking  op de particuliere sector hebben gekregen. De onmogelijkheid voor de overheid om op tijd rekeningen te betalen was altijd al een probleem voor de privé sector, waarbij  degenen die niet worden betaald door de overheid ook geen betalingen kunnen doen aan hun leveranciers van goederen en diensten. De situatie van de laatste weken waarin geen begroting is en bijgevolg ook geen internationale leningen, kan ertoe bijdragen dat een reeds moeilijke situatie nog ernstiger wordt. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de overheid in haar geheel de belangrijkste actor binnen onze economie is, die een grote invloed heeft op het geldverkeer in de meeste sectoren.
 
Nu is het moment gekomen om te erkennen dat wij voor een afgrond staan  en dat begonnen moet worden met recht te zetten wat niet goed is verlopen naar normen van deugdelijk bestuur. De Kamer wenst een dringend verzoek te richten aan de regering van Aruba om haar verantwoordelijkheid te nemen om al het mogelijke te doen teneinde de huidige situatie te verbeteren, en daarbij zorg te dragen voor een realistische begroting, met toepassing van transparantie te werken en op geëigende wijze verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid (“accountability”).
 
Zonder twijfel zal het proces van herstel niet zonder offers verlopen, doch het is beter nu het afbraakproces tot stilstand te brengen dan later te moeten betreuren dat er geen actie is ondernomen. 
 
Aruba, 18 juli 2014
Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK)
 
 

By orbitalnets.com